Senaste nyheterna

Kallelse årsmöte

Datum och tid: torsdag den 30 mars kl 18:30
Plats: Bygga racketcenter
Varmt välkomna!
Styrelsen

Följande gäller
Rösträtt

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmöte.

Motioner kan lämnas till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Sammankallande i valberedning är Patrik Rönneke, ronster3@hotmail.com

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas och protokollföras:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser samt föreningens resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret samt förslag till disposition av resultatet.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsår
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller motioner som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
12. Val av: a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år b) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs jämna årtal) c) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs udda årtal) d) suppleanter väljs för en tid av 1 år.
13. Övriga frågor Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet eller har inlämnats som en motion till styrelsen.