Senaste nyheterna

Kallelse Till Årsmöte 8 April

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

Värnamo Tennisklubb Årsmöte 2024

Måndag 08 april, 18.00 i tennishallen

Dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska

justera mötesprotokollet

 1. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser samt föreningens

resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret samt

förslag till disposition av resultatet.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

räkenskapsåret

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 2. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhetsår

 1. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller motioner som

inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före

årsmötet.

 1. Val av:
 2. a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
 3. b) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs jämna årtal)
 4. c) halva styrelsen väljs för en tid av 2 år (väljs udda årtal)
 5. d) suppleanter väljs för en tid av 1 år.
 6. Övriga frågor

Välkommen!

07 mars 2024